Wynagrodzenie


Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej lub reprezentację w określonej sprawie można uzyskać telefonicznie (506 778 277) bądź przesyłając zapytanie wiadomością e-mail (biuro@adwokat-makowski.pl). Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć oraz przedstawimy bezpłatną wycenę usługi prawnej.

Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

1. Honorarium ryczałtowe

Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidulanych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.

2. Honorarium według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.

3. Honorarium z premią za sukces

W szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia - wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów:
- wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego
- wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces
Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana.

4. Honorarium mieszane

Rozliczenia z Klientem mogą być oparte na zastosowaniu dwóch albo wszystkich metod wskazanych powyżej.

Koszt ustnej porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem ( udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium ryczałtowego.

Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy kancelaria każdorazowo informuje Klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem. Wówczas wszelkie ustalenia finansowe są dla Klienta jasne i nie stanowią dla niego zaskoczenia na żadnym etapie.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza  obszarem aglomeracji trójmiejskiej należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

Warto wskazać także, iż w niektórych sprawach w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail.


Kontakt


Kancelaria Adwokacka
adwokat Tomasz Makowski
ul. 3 Maja 21/6
81 - 363 Gdynia


tel. kom. + 48 506 77 82 77
biuro@adwokat-makowski.pl


NIP: 586-220-33-30
REGON: 221553682