Zakres usług


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek prawa handlowego.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:

prawa zobowiązań oraz prawa rzeczowego – między innymi:

 • sprawy o zapłatę z umów
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

pomocy prawnej dłużnikom oraz klientom banków
i towarzystw ubezpieczeń – między innymi:

 • sprawy o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej polisolokaty w związku z wypowiedzeniem umowy konsumentowi
 • sprawy o zwrot klientom konsumentom pobranych przez bank kwot przy wymianie walut w przypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (tzw. zwrot spreadów walutowych)
 • sprawy o zapłatę z powództwa banków, SKOK-ów, podmiotów skupujących wierzytelności, niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym i o sądowe wyjawienie majątku dłużnika
 • sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, bankowego tytułu egzekucyjnego, aktu notarialnego)
 • sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

prawa spadkowego – między innymi:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o wykonanie zapisu testamentowego
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • sprawy o dział spadku

prawa pracy – między innymi:

 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji

prawa podatkowego – między innymi:

 • reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego, czy też Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej, Dyrektorem Izby Skarbowej oraz Dyrektorem Izby Celnej, w zakresie podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • reprezentowanie zobowiązanych w postępowaniach egzekucyjnych w administracji

prawa karnego oraz prawa wykroczeń – między innymi:

 • obronę w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych
 • obronę w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności (tzw. nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne), warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (E-dozór)
 • sprawy dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania

prawa gospodarczego – między innymi:

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej
 • opiniowanie i sporządzanie projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych obejmującą połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowną i sądową windykację należności
 • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta
 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych oraz prawa upadłościowego
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie w sprawach o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce


Kontakt


Kancelaria Adwokacka
adwokat Tomasz Makowski
ul. 3 Maja 21/6
81 - 363 Gdynia


tel. kom. + 48 506 77 82 77
biuro@adwokat-makowski.pl


NIP: 586-220-33-30
REGON: 221553682