Kredyty CHF

Kancelaria prowadzi w sądach sprawy dotyczące kredytów frankowych zaciąganych przez konsumentów już od roku 2016. Początkowo były to sprawy skupiające się na obronie kredytobiorców przed wygórowanymi roszczeniami banków, w sytuacji wypowiedzenia przez banki umów ze względu na zaległości płatnicze. Aktualnie kancelaria reprezentuje kredytobiorców na etapie postępowania reklamacyjnego i przed sądami. Sposób prowadzenia każdej ze spraw zleconych kancelarii uwzględnia najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE), Sądu Najwyższego w Warszawie, sądów powszechnych właściwych dla siedziby danego banku oraz sądu prowadzącego sprawę z pozwu danego kredytobiorcy – Klienta kancelarii (zwykle sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy).

Kancelaria poza przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego względem banku, w tym złożeniem propozycji ugodowego zakończenia sprawy oraz opracowaniem i złożeniem pozwu do Sądu w ramach kompleksowej obsługi, w zależności od specyfiki danej sprawy, w tym historii spłaty danego kredytu denominowanego (waloryzowanego), czy indeksowanego do CHF (zwłaszcza relacji kwoty wypłaconego przez bank kapitału kredytu do łącznej sumy wszystkich płatności kredytobiorcy – konsumenta na rzecz banku):

  • zapewnia wykonanie przez wyspecjalizowany podmiot współpracujący pisemnej analizy finansowej (przed wejściem w spór sądowy w celu określenia m. in. wysokości sumy nadpłaty rat kredytu w opcji ,,odfrankowienia’’ umowy),
  • opracowuje wniosek pozwu o zabezpieczenie powództwa (wstrzymanie decyzją sądu płatności dalszych rat kapitałowo-odsetkowych CHF na czas procesu),
  • dąży do wykreślenia wpisu hipoteki na rzecz banku z księgi wieczystej nieruchomości kredytobiorcy będącej przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu waloryzowanego do waluty franka szwajcarskiego (w przypadku unieważnienia umowy),
  • pomaga w zakresie przeprowadzenia rozliczeń między kredytobiorcą, a bankiem po prawomocnym zakończeniu sporu sądowego (potrącenia wzajemnych wierzytelności według tzw. teorii dwóch kondykcji w razie unieważnienia umowy),
  • świadczy obronę przed roszczeniami banku z tytułu zgłaszanego przez bank żądania zapłaty wynagrodzenia pieniężnego na rzecz banku za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu przez kredytobiorcę (w przypadku unieważnienia umowy).

Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące kredytów CHF już w całości spłaconych przez kredytobiorców (np. na skutek notarialnej sprzedaży nieruchomości), czy spłacanych po rozwodzie przez jednego z byłych małżonków.

Wysłanie mailowego zapytania na adres: biuro@adwokakt-makowski.pl dotyczącego danej umowy kredytowej wraz z jej skanem oraz zapytania o przedstawienie przez kancelarię oferty poprowadzenia sprawy jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi nieodpłatnie podpowiemy od czego zacząć, wskażemy czy umowa zawiera w swej treści postanowienia potencjalnie prawnie wadliwe, a także przedstawimy wycenę usług kancelarii.

Dla osób zainteresowanych tematyką umów powiązany z walutą franka szwajcarskiego dalsze informacje o naszej ofercie znajdują się na stronach: www.chf.adwokat-makowski.pl