Prawo karne

  • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych
  • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe i drogowe
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym
  • sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności (tzw. nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne), warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (E-dozór)
  • sprawy dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania